REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Marzennę Strzelczyk-Jończyk zwanego Sprzedającym pod adresem www.marjonart.shopshood.com

Sprzedającym jest firma Pracownia Artystyczna  MARJONART  Marzenna Strzelczyk-Jończyk z siedzibą w Olsztynie koło Częstochowy przy ul. Leszczynowej 14,  adres poczty 42-256 Olsztyn. Zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej  pod numerem NIP:  9490093219   Regon:  243525651, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • pod numerem telefonu +48 501 535 748   
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: marjonart@gmail.com
 • korzystając z adresu korespondencyjnego: Pracownia Artystyczna Marjonart Marzenna Strzelczyk-Jończyk, ul.Leszczynowa 14,42-256 Olsztyn

 

§ 1 Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4.  Usługodawca  – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu www.marjonart.shopshood.com.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.marjonart.shopshood.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

 1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.marjonart.shopshood.com i zawierania umowy sprzedarzy Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia. 
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 5.  Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego. 
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3 Informacje o produktach

 

 1. Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu, jego kodu oraz ceny.​  Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości,wymiarów bądź kolorystyki, informację o czasie oczekiwania na produkt bądź stanie magazynowym, jak również wszelkie inne informacje jakie Pracownia "Marjonart'  uzna za wartościowe dla Klienta. 
 2.  Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji produktów nie oddają ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny i pogladowy. 
 3. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, w szczególności poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli. 
 4. Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie przepisu art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 4 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.marjonart.shopshood.com, telefonicznie pod nr tel. 501 535 748,       drogą mailową na adres: marjonart@gmail.com 
 3. Zamówienia są przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Pracownia Artystyczna Marjonart zastrzega sobie jednak okresowe ograniczenia badź wyłączenia dostępnosci strony, bądź funkcji składania zamówień z przyczyn technicznych bądź organizacyjnych.
 4. Umowa sprzedaży może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Aby wyrazić chęć zakupu towaru  poprzez serwis sklepu, konieczne jest wypełnienie i przesłanie przy użyciu serwisu   marjonart@gmail.com  formularza zamówienia.
 6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 7. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 10. Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu Klient może zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku„Złóż zamówienie”, bądź też dokonać zmiany tak zamawianych produktów jak i swych danych.
 11. Po wciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie” jakakolwiek zmiana treści zamówienia bądź podanych danych nie jest możliwa. 
 12.  Zamówienie złożone w sposób opisany w pkt 10 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną firmie Pracownia Artystyczna Marjonart Marzenna Strzelczyk-Jończykw zakresie zakupu produktów wyróżnionych w zamówieniu, za cenę w nim wskazaną. 
 13. Potwierdzenie otrzymania przez Sklep formularza zamówienia dokonywane jest poprzez wysłanie do Klienta automatycznego e-maila z adresu www.marjonart.shopshood.com, jednak ponieważ wystawione przedmioty występują w pojedynczych sztukach, bądź w opcji " na zamówienie", aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji konieczne jest otrzymanie informacji o dostępności towaru i potwierdzenie możliwości realizacji tego zamówienia przez sprzedającego, określenie terminu wykonania pracy na zamówienie. Wszelkie ustalenia odbywają się drogą e-mailową z adresu  marjonart@gmail.com
 14. Wszystkie ceny produktów podane na stronie internetowej są cenami brutto ( zawierają podatek VAT ) podanymi w złotych polskich.               
 15. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 16. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu. Na życzenie Klienta wystawiam fakturę VAT. 
 17. Przy jakichkolwiek zmianach wprowadzanych w projekt lub zmianach użytych materiałów, w przypadku zamówień indywidualnych, cena pierwotna znajdująca się w Sklepie  www.marjonart.shopshood.com może ulec zmianie.
 18. Zmiany oraz koszty ustalane są drogą e-mailową (adres: marjonart@gmail.com). Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
 19.   Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy firmy podany w     potwierdzeniu zamówienia 
 20. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
 • Telefon – 501 535 748
 • E-mail – marjonart@gmail.com
 • Adres korespondencyjny – Pracownia Artystyczna Marjonart Marzenna Strzelczyk-Jończyk, ul.Leszczynowa 14, 42-256 Olsztyn

 

§ 5 Koszty i termin wysyłki

 

 1. Wysyłka zamówień realizowana jest niezwłocznie  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy kurjerskiej na życzenie klienta w czasie uzgodnionym drogą e-mail z adresu:  marjonart@gmail.com pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą e-mailową. Istnieje możliwość odbioru osobistego, ale  tylko po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu czasu i miejsca jego odbioru. 
 2. Termin wysłania podany przy każdym Towarze na stronach serwisu z uwagi na pojedyncze egzemplarze Towaru bądź opcji na "zamówienie", będzie ustalany z Klientem drogą e-mail z adresu marjonart@gmail.com
 3. W przypadku braku wpłaty w ciągu 10 dni od momentu ustalenia szczegółów zamówienia i przyjęcia go do realizacji lub w przypadku braku kontaktu z kupującym po wyrażeniu chęci zakupu, zamówienie zostaje  anulowane, a produkt ponownie wystawiony do sprzedaży. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. 
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

 

§ 6 Płatności

 

 1. Na każdy sprzedany Towar wystawiamy dowód zakupu lub Fakturę VAT na życzenie Klienta po podaniu wszystkich niezbędnych danych.
 2. Formy płatności za zamówiony Towar obowiązujące w Sklepie to: płatność przelewem online lub przekazem pocztowym na konto bankowe firmy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta) a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi- od dnia jej zawarcia.Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Pracownia Artystyczna Marjonart Marzenna Strzelczyk-Jończyk ul. Leszczynowa 14,42-256 Olsztyn lub pocztą elektroniczną na e-mail : marjonart@gmail.com.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Pracownia Artystyczna Marjonart Marzenna Strzelczyk-Jończyk
ul. Leszczynowa 14
42-256 Olsztyn
NIP:    9490093219
marjonart@gmail.com

​​Ja.................................................................................

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/cych rzeczy.......................................................

.............................................................................................................................................................................. 

Data zawarcia umowy to.............................................................,data odbioru.............................................
Imię i nazwisko....................................................................                                                                                        
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 1. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy wraz z jego dowodem zakupu. Do    zachowania terminu wystarczy  odesłanie towaru przed jego upływem. 
 2. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Pracownia Artystyczna Marjonart Marzenna Strzelczy-Jończk ul.Leszczynowa 14, 42-256 Olsztyn
 3. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 5. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy. 

§ 8 Zwroty i Reklamacje

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121) 
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym. 
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. 
 5. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. 
 6. W przypadku stwierdzenia wady towaru. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.
 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Klient składając reklamację jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy:  reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji, zawierającym dane klienta, jego adres do korespondencji, wskazaniem wady, datę jej wykrycia i żądany sposób usunięcia wady.
 11. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 
 12. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 14. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres:

   ​Pracownia Artystyczna Marjonart Marzenna Strzelczyk-jończyk

   ul. Leszczynowa 14, 

   42-256 Olsztyn

    (z dopiskiem REKLAMACJA)

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy są gromadzone, należycie chronione i nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 4.  Klient Sklepu ma  prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania  przez edycję profilu, a także żądania usuniecia.
 5. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 

 • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
 • Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres marjonart@gmail.com
 • Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.​​​

​​      VI  Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności na stronie Sklepu.

 

§ 10 Zmiana Regulaminu

 

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji      e-mail: marjonart@gmail.com
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).